OFERTA
PRZYRZĄDY I SERWIS
ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - SPRZĘT WIELORAZOWEGO UŻYTKU
LABORATORIUM
RATOWNICTWO MEDYCZNE
OPIEKA DOMOWA, HOSPICJA
ENGLISH VERSION     
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
FIRMA TRIDENT MED S.C.

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, przez spółkę TRIDENT MED, w następującym zakresie:
  • imię i nazwisko
  • numer telefonu
  • adres e-mail
  • adres do korespondencji
W celach świadczenia na jego rzecz usług - sprzedaży, serwisu, przygotowywania ofert, wysyłania  katalogów i wzorów produktów,.

2. Klient przyjmuje do wiadomości, że w dowolnym momencie może odwołać udzieloną zgodę, pisemnie ns adres spółki TRIDENT MED s.c. lub e-mailowo na adres biuro@tridentmed.pl a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3. Klient potwierdza, że ma świadomość, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne. W przypadku nie wyrażenia zgody w zakresie wskazanym w punkcie 1 podstawę przetwarzania danych osobowych  stanowią następujące przepisy RODO:
art.6 ust.1 lit.b - przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania łączącej Strony umowy
art. 6 ust.1 lit.f - przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów spółki po wygaśnięciu niniejszej umowy, w szczególności zas jej rozliczenia oraz dochodzenia roszczeń do czasu przedawnienia.

4.Klient wyraża zgodę na przechowywanie przez spółkę dokumentów związanych z wykonaniem niniejszej umowy oraz przetwarzanie danych osobowych w nich zawartych w celach archiwizacyjnych.

5. Klient ma prawo do wystąpienia do spółki z żądaniem: przekazania pełnych informacji o przetwarzaniu danych osobowych, sprostowania danych osobowych, ich trwałego usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia ich danych osobowych - a spółka spełni dane żądanie, jeśli spełnione zostaną ustawowe przesłanki warunkujące skorzystanie z niego.

6. Klient ma prawo do złożenia sprzeciwu względem przetwarzania jego danych osobowych w celach wskazanych w pkt.1

7. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

Administratorem Państwa danych jest - TRIDENT MED s.c., ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa, biuro@tridentmed.pl